IZVĒLIES KATEGORIJU
Mūsu veikali
Club 5
0
€0,00
Losd fsdf sd
Jūsu iepirkumu grozā nav preču.

SPĒLES “SAPŅU DARBS” NOTEIKUMI 2021

1. ORGANIZATORS

1.1. Spēli “Sapņu darbs” (turpmāk tekstā – Spēle) organizē SIA “Studio Moderna” (turpmāk tekstā – Organizators), reģ.nr.: 40003617324, juridiskā adrese: Dēļu iela 4, LV-1004, Rīga, Latvija. Spēle tiek organizēta saskaņā ar turpmāk izklāstītajiem spēles “Sapņu darbs” noteikumiem (turpmāk tekstā – Noteikumi).

1.2. Organizatoram ir tiesības grozīt Spēles noteikumus un/vai vienpusēji pārtraukt Spēli. Šī tiesība ir arī gadījumos, ja pārkāpti Noteikumi un/vai iestājas nepārvaramas varas apstākļi. Šādos gadījumos Organizators par to publiski paziņo vietnē https://www.dormeo.lv/sapnu-darbs-anketa

 

2. SPĒLES DALĪBNIEKI

2.1. Dalībnieks ir jebkura persona, kas ir aizpildījusi pieteikumu un atbildējusi uz uzdotajiem jautājumiem mājaslapā, kā arī atbilst šo Noteikumu 2.2. un 2.3. punktā izvirzītajiem kritērijiem.

2.2. Spēlē var piedalīties jebkura fiziska persona, kas ir vecāka par 18 gadiem un dzīvo Latvijas Republikas teritorijā.

2.3. Spēlē nevar piedalīties SIA “Studio Moderna” darbinieki un viņu ģimenes locekļi (laulātais, bērns, adoptētais bērns, mazbērns, brālis, māsa, kāds no vecākiem vai vecvecākiem), ko uzvarētājs (balvas ieguvējs), apstiprina, parakstot līgumu par balvas saņemšanu. Gadījumā ja tiek konstatēts, ka balvas ieguvējs ir SIA “Studio Moderna” darbinieks vai viņa ģimenes loceklis, viņam balva netiek izsniegta.

 

3. DALĪBAS NOTEIKUMI

3.1. Spēles dalībnieki reģistrējas vietnē https://www.dormeo.lv/sapnu-darbs-anketa no 2021. gada 13. septembra līdz 2021. gada 26. septembrim, lai piedalītos Spēlē un laimētu šo Noteikumu 3.3. punktā noteikto balvu. Spēle notiek 3 posmos: dalībnieku reģistrācija, aizpildot “Sapņu darba” pieteikuma anketu, Spēles uzvarētāja atlase un Spēles uzvarētāja paziņošana pēc līguma noslēgšanas ar Organizatoru par Noteikumu 3.3.2. punktā minēto nosacījumu izpildi.

3.2. Iesniedzot pieteikuma anketu, Dalībniekiem jānorāda visi tajā prasītie dati: dzimums, pilns vārds, lietotājvārds vietnē Instagram (nav obligāti), vecums, e-pasta adrese, telefona numurs, kā arī jāiesniedz atbildes par saviem miega paradumiem.

3.3. Spēles balva:

3.3.1. Viena persona, kuru Organizators izvēlēsies no visiem Dalībniekiem (izskatot visos pieteikumies iesniegtās atbildes un vadoties pēc to atbilstības veicamajiem pienākumiem), kuri noteiktajā laika periodā vietnē https://www.dormeo.lv/sapnu-darbs-anketa reģistrējušies Spēlei, laimēs vienreizēju naudas summu 1000 EUR (viens tūkstotis eiro, 00 centi) apmērā, kas tiks izmaksāta ar vienreizēju pārskaitījumu uz Spēles uzvarētāja norādīto bankas kontu, ja Spēles uzvarētājs parakstīs līgumu ar Organizatoru un atbilstoši izpildīs Noteikumu 3.3.2. punktā noteiktās prasības.

3.3.2. Balva tiek piešķirta Spēles uzvarētājam tikai tad, ja tiks izpildīts nosacījums par 6 (sešu) stundu ilgu gulēšanu Organizatora norādītajā vietā un laikā un saskaņā ar vienošanos, kas noslēgta ar Organizatoru. Izpildot šo nosacījumu, Spēles uzvarētājs pēc Organizatora ieskatiem var tikt fotografēts un filmēts, un iegūtie materiāli var tikt izmantoti pēc Organizatora ieskatiem Organizatora reklāmā dažādos izplatīšanas kanālos bez papildu atlīdzības Spēles uzvarētājam.

3.4. Spēles uzvarētājs tiks paziņots Dormeo Latvija sociālo tīklu vietnēs 2021. gada 28. septembrī.

3.5. Organizatora nosacījumu izpilde – 6 stundu ilga gulēšana Organizatora izvēlētā vietā un laikā – notiks 2021. gada 1. oktobrī.

3.6. Ar Spēles uzvarētāju sazināsimies personīgi un informēsim par balvu un tās saņemšanas noteikumiem. Ja ar Spēles balvas ieguvēju neizdodas sazināties, Spēles balvas ieguvējs zaudē tiesības uz Spēles balvu un atbilstoši pieteikuma atbilstībai tiks izvēlēts cits Spēles balvas ieguvējs, ar kuru sazināsimies personīgi.

3.7. Spēles uzvarētājs var parakstīt līgumu par balvas saņemšanu un dalību noslēguma pasākumā tikai pats personīgi, uzrādot personu apliecinošu dokumentu – pasi vai eID karti.

3.9. Ja Spēles uzvarētājs nevarēs uzrādīt Noteikumos norādītos personu apliecinošos dokumentus, un/vai šajos dokumentos redzamā informācija nesakritīs ar konkursa laikā reģistrēto, Organizators līgumu neslēgs.

3.10. Informācija par Spēli ir pieejama tīmekļa vietnē https://www.dormeo.lv/sapnu-darbs-anketa

3.11. Balva tiks piešķirta tikai tad, ja Spēles uzvarētājs ievēros noteikumus un parakstīs līgumu ar Organizatoru.

3.12. Ar līguma izpildi saistītie papildu izdevumi, kas nav norādīti šajos Noteikumos, kā piemēram, bet ne tikai transporta izdevumi vai telefona sarunu izmaksas, netiek segti.

 

4. SPĒLES NORISES LAIKS

4.1. Spēle notiek no 2021. gada 13. septembra līdz 2021. gada 26. septembrim (ieskaitot).

 

5. PERSONAS DATU AIZSARDZĪBA UN PRIVĀTUMA POLITIKA

5.1. Informācija un personas dati, ko Dalībnieki iesniedz saistībā ar dalību konkursā, tiek apkopoti, apstrādāti un glabāti saskaņā ar Latvijas Republikas likumdošanas un normatīvo aktu prasībām attiecībā uz personas datu aizsardzību.

5.2. Piedaloties konkursā, Dalībnieki apliecina, ka piekrīt šiem Noteikumiem, un ka Organizators un to norīkotās personas drīkst apstrādāt, uzglabāt un izmantot viņu datus balvas ieguvēja noteikšanai un/vai publicēšanai visos reklāmas kanālos bez papildu atlīdzības, kā arī līguma slēgšanai uzvaras gadījumā. Datu apstrādes mērķis ir nodrošināt konkursa uzvarētāja noskaidrošanu un līguma noslēgšanu.

5.3. Izpildot visus kritērijus, lai kļūtu par Spēles Dalībnieku, Dalībnieki piekrīt, ka dati tiek apstrādāti un uzglabāti visu aptaujas un balvu spēles laiku, kā arī pēc konkursa noslēguma saglabāti Organizatora datu bāzēs tik ilgi, cik tas nepieciešams saskaņā ar piemērojamiem normatīviem aktiem.

 

6. CITI NOSACĪJUMI

6.1 Visos šajos Noteikumos neminētajos gadījumos ir piemērojami Latvijas Republikas normatīvie akti.

6.2. Visos jautājumos, kas nav iztirzāti šajos Noteikumos, Organizators ir tiesīgs pieņemt vienpusēju lēmumu saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem.

6.3. Spēles Dalībnieki piekrīt, ka gadījumā, ja Spēles Dalībnieks izlozes kārtībā iegūst šo Noteikumu 3.3.1. punktā minēto balvu, Organizatoram ir tiesības publiskot viņa vārdu un uzvārdu bez papildu atlīdzības. Dalībnieks veicot reģistrāciju spēlē “Sapņu darbs” piekrīt savu datu nodošanai Organizatoram.

6.4. Dalībnieks var pieprasīt dalības atcelšanu balvu spēlē, nosūtot pieprasījumu uz https://www.dormeo.lv/sapnu-darbs-anketa Šajā gadījumā Dalībnieks tiek izslēgts no balvu spēles.

6.5. Visus nodokļus un citus maksājumus, kas paredzēti Latvijas Republikas normatīvajos aktos saistībā ar Spēles balvu, maksā Organizators.

6.6. Visas pretenzijas par balvu spēli jāsūta rakstiski Organizatoram – SIA „Studio Moderna”, Dēļu iela 4, Rīga, LV-1004 ar norādi „Dormeo spēle “Sapņu darbs””, pilnībā izklāstot iebildumus un to pamatojumu, pievienojot dokumentus vai to kopijas, uz kurām ir atsauces pretenzijā.

6.7. Organizators ir tiesīgs izslēgt no konkursa jebkuru Dalībnieku, par kuru ir radušās aizdomas, ka tas ir rīkojies pretēji Noteikumiem.

6.8. Organizatora lēmums attiecībā uz iespējamo Dalībnieku izslēgšanu ir galīgs un nemainīgs.

6.9. Balvu spēles Noteikumu pasludināšanas datums: 2021. gada 13. septembris.